Podrobné pravidlá

Remixová súťaž False Beacon

Základné ustanovenia

Súťaž „False Beacon Remix Contest“ (ďalej ako „súťaž“) organizuje Deadred Records v zastúpení Fluidum Design, Saratovská 4/32, 91108 Trenčín, IČO 37129368, DIČ1042877484 (ďalej ako „organizátor“). Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.

Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v čase od 23.11.2018 do 20.01.2019, vyhodnotenie sa uskutoční 27.01.2019.

Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ak ku dňu prihlásenia sa do súťaže dovŕšila 16 rokov, ktorá splní podmienky/pravidlá súťaže (ďalej len ako „účastník”).

Pravidlá

Úlohou účastníkov je vytvoriť vlastný remix ktorejkoľvek skladby z albumu Autumnist – False Beacon po stiahnutí si zvukových podkladov, ktoré sa nachádzajú voľne na stránke súťaže. Účastník čestne prehlasuje, že jeho remix neobsahuje žiadne zdroje, ku ktorým nevlastní autorské práva, s výnimkou poskytnutých zvukových zdrojov skladieb Autumnist – False Beacon. Účastník sa zaväzuje, že pokiaľ takýto prípad nastane, prevezme zodpovednosť za uvedenie záležitosti do právne vyhovujúceho stavu a to výhradne vo svojom mene. Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť s remixom iba 1 skladby.

Ceny

Najlepšie 3 remixy sa stanú súčasťou pripravovaného (maxi)singla Future Lights vo forme limitovanej edície 12” vinyl dubplate a zároveň digitálnej verzie titulu, ktorá bude distribuovaná prostredníctvom streamovacích sietí. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť počet vybratých/ocenených remixov podľa celkovej úrovne prihlásených diel. Víťazní remixéri získajú ako cenu balíček kapelového merch-u k albumu False Beacon: Vinyl LP Autumnist – False Beacon, CD Autumnist – False Beacon, tričko Autumnist – False Beacon (podľa svojho výberu pánske alebo dámske, možnosť zvoliť veľkosť podľa aktuálnej dostupnosti), taška Autumnist – False Beacon (tote bag) a 2 kópie vinylového dubplate (maxi)singla Future Lights.
Výhra zo súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákon a o dani z príjmov oslobodená od dane.

Odovzdanie výhry

Spôsob oznámenia výhercu:
● zverejnením na stránke autumnist.com a na Facebook a Instagram profiloch Autumnist
● zaslaním súkromnej správy výhercovi (emailom)
Organizátor požiada výhercu o oznámenie údajov meno, priezvisko, telefónne číslo a kontaktnú adresu, na ktorú chce, aby mu bola výhra doručená.
V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi alebo sa výherca o výhru neprihlási organizátorovi ani do 14 dní odo dňa márneho pokusu kontaktovať alebo odovzdať výhru, výherca stráca právo na získanie výhry.

Ochrana osobných údajov

Táto súťaž sa riadi Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Osobné údaje budú použité iba na doručenie výhry a nijako inak.

Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž alebo tento štatút súťaže a jej pravidlá.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť súťažný príspevok súťažiaceho, pokiaľ tento obsahuje nevhodný alebo urážlivý obsah, alebo nesúvisí so súťažou alebo inak porušuje pravidlá súťaže.